ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

 

Έδρα: Βόλος

ΙΔΡΥΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1

Ιδρύεται σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την Επωνυμία «Εταιρεία Αστρονομίας και Διαστήματος», με έδρα το Βόλο.

1.1.- Η Εταιρεία έχει στρογγυλή σφραγίδα, η οποία αναγράφει περιφερειακά την επωνυμία της, με το έτος ιδρύσεως και στο κέντρο της την παράσταση του πλανήτη Κρόνου.

Άρθρο 2

Σκοπός της Εταιρείας είναι:

2.1.- Η διάδοση και εκλαΐκευση των αστρονομικών γνώσεων, ώστε αυτές να γίνουν προσιτές και στους ερασιτέχνες αστρονόμους.

2.2.- Η πρακτική εφαρμογή αυτών με παρατηρήσεις, πειράματα, κατασκευές κ.ά.

2.3.- Προαγωγή και ενίσχυση της επιστημονικής έρευνας του διαστημικού χώρου.

2.4.- Η μελέτη και έρευνα των σχετικών με την αστρονομία τοπικών στοιχείων, για την ανάπτυξη και διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς.

2.5.-     Η εταιρεία δεν αποβλέπει στην επιδίωξη κέρδους με την εμπορική έννοια του όρου ούτε και σε οιαδήποτε οικονομικά ωφελήματα γιά το ίδιο ή τα μέλη του στα οποία ρητά απαγορεύεται η διανομή ή απόδοση κερδών.

2.6.-     Ρητά διευκρινίζεται ότι όπου στα μέσα γιά την πραγμάτωση των σκοπών της εταιρείας ή στους πόρους της  αναφέρονται πράξεις ή πόροι που φαίνεται να έχουν εμπορικό χαρακτήρα, αυτές δεν μεταβάλλουν κατ’ ουδένα τρόπο τον σκοπό της σε εμπορικό ή κερδοσκοπικό, αλλά είναι αστικές, αναπτύσσονται σε περιορισμένη κλίμακα, δεν έχουν την κύρια θέση στις δραστηριότητές της και έχουν ως μόνο στόχο την εξεύρεση των αναγκαίων οικονομικών μέσων γιά την εκπλήρωση των σκοπών της στους οποίους κατ’ ακολουθία δεν αντίκεινται ούτε και αναιρούν.

Μ Ε Σ Α

Άρθρο 3

Για την πραγμάτωση του παραπάνω σκοπού της Εταιρείας θα χρησιμοποιηθούν τα ακόλουθα μέσα:

3.1.- Οργάνωση διαλέξεων, εκλαϊκευμένων μαθημάτων και διαγωνισμών.

3.2.- Εξάσκηση παρατηρητών για την εκτέλεση παρατηρήσεων ή για την κατασκευή κατάλληλων οργάνων.

3.3.- Έκδοση εντύπων, μελετών, συγγραμμάτων και δημοσιεύσεις σε περιοδικά και εφημερίδες.

3.4.- Οργάνωση βιβλιοθήκης με βιβλία αστρονομίας και διαστήματος, καθώς και οργάνωση ηλεκτρονικού αρχείου, αστρονομικού και συναφούς περιεχομένου.

3.5.- Επικοινωνία και συνεργασία με επίσημους φορείς ή συλλόγους, που έχουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

3.6.- Απόκτηση τηλεσκοπίων και άλλων αστρονομικών οργάνων και οργάνωση αστεροσκοπείου σε κατάλληλο χώρο.

3.7.- Οργάνωση συνεδρίων, όπου ανακοινώνονται πρωτότυπες αστρονομικές μελέτες και έρευνες.

3.8.- Οργάνωση εκδηλώσεων, εκδρομών, εκθέσεων.

3.9.- Επισκέψεις σε σχολεία με εκπαιδευτικά προγράμματα αστρονομίας ή προσκλήσεις προς αυτά, για την παρακολούθηση παρομοίων προγραμμάτων.

3.10.- Χρησιμοποίηση των κατακτήσεων της προηγμένης τεχνολογίας (κομπιούτερ, τηλεόραση κ.ά.) για όλα τα παραπάνω.

3.11.- Έκδοση σχετικών με την αστρονομία ενημερωτικών φυλλαδίων, εντύπων, περιοδικών, βιβλίων κλπ και η διανομή ή πώληση τους χονδρικώς ή λιανικώς σε οποιαδήποτε μορφή, έντυπη ή ψηφιακή.

3.12.- Αντιπροσώπευση και εμπορία χονδρικώς ή λιανικώς ενημερωτικών φυλλαδίων, εντύπων, περιοδικών, βιβλίων κλπ. εκδόσεων τρίτων.

3.13.- Αντιπροσώπευση και εμπορία χονδρικώς ή λιανικώς εξοπλισμού, μηχανημάτων και αντικειμένων σχετικών με την αστρονομία.

3.14.- Ανάπτυξη και εμπορία χονδρικώς ή λιανικώς λογισμικού σχετικού με την αστρονομία.

3.15.- Διενέργεια και παροχή διαφημιστικών υπηρεσιών σχετικών με την αστρονομία.

3.16.- Οργάνωση σεμιναρίων και επιμορφωτικών εκδηλώσεων επ’ αμοιβή εκ τρίτων, εκτός των μελών της Εταιρείας.

3.17.- Παραγωγή σχετικού με την αστρονομία οπτικοακουστικού υλικού και διανομή του ή πώλησή του χονδρικών ή λιανικώς.

3.18.- Συμμετοχή σε προγράμματα εθνικά ευρωπαϊκά και διεθνή, ακόμη και υλοποίηση αυτών.

ΠΟΡΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 4

Οι πόροι της Εταιρείας διακρίνονται σε τακτικούς και έκτακτους.

Τακτικοί πόροι είναι οι εισφορές και το δικαίωμα εγγραφής των Μελών.

Οι έκτακτοι είναι:

4.1.- Προσφορές, δωρεές, ευεργεσίες, κληροδοτήματα.

4.2.- Εισπράξεις από εράνους και λαχεία.

4.3.- Εισπράξεις από τη διοργάνωση διαφόρων εκδηλώσεων, που προγραμματίζει το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.).

4.4.- Κάθε έσοδο που προέρχεται από τη διαχείριση της περιουσίας της Εταιρείας.

4.5.- Εισπράξεις από εμπορία, διανομή ή πώληση προϊόντων της Εταιρείας, καθώς και από υπηρεσίες που προσφέρει η ίδια ή Μέλη της.

Μ Ε Λ Η

Άρθρο 5

5.1.- Τα Μέλη της Εταιρείας διακρίνονται σε τακτικά δόκιμα και επίτιμα.

5.2.- Τακτικά Μέλη εγγράφονται εκείνα που υποβάλλουν τη σχετική αίτηση και εγκρίνονται με πράξη του Δ.Σ.. Η πράξη αυτή της έγκρισης μπορεί να γίνεται και σε ετήσια βάση, για όλα τα νέα μέλη εκάστου έτους.

5.3.- Επίτιμα Μέλη χαρακτηρίζονται εκείνα που προσέφεραν ή προσφέρουν εξαιρετικές υπηρεσίες στην Εταιρεία, για να πραγματοποιηθούν οι σκοποί της. Τα επίτιμα Μέλη προτείνονται από το Δ.Σ. και εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.).

5.4.- Δόκιμα Μέλη εγγράφονται μαθητές, και γενικά άτομα, που δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, αλλά και μεγαλύτεροι στην ηλικία. Επίσης Δόκιμα Μέλη εγγράφονται και άτομα που συμμετέχουν στα εκπαιδευτικά προγράμματα της Εταιρείας, ή που προσφέρουν οποιαδήποτε υπηρεσία προς αυτή, ή ακόμη που συναλλάσσονται μαζί της προς επίτευξη των σκοπών της.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

Άρθρο 6

6.1.- Κάθε Μέλος της Εταιρείας έχει δικαίωμα να παρίσταται στις Γ.Σ. και να παίρνει μέρος στις συζητήσεις που γίνονται κατά τη διάρκειά τους.

6.2.- Δικαίωμα ψήφου στις Γ.Σ. έχουν μόνο τα τακτικά Μέλη.

6.3.- Τα τακτικά Μέλη έχουν υποχρέωση να καταβάλουν την οριζόμενη από το Δ.Σ. και εγκρινόμενη από τη Γ.Σ. ετήσια συνδρομή στον ταμία της Εταιρείας. Τα δόκιμα μέλη καταβάλουν προαιρετική συνδρομή.

6.4.- Μέλη της Εταιρείας, τα οποία με τις ενέργειές τους και τις πράξεις τους υποσκάπτουν ή εναντιώνονται στους σκοπούς της, διαγράφονται από Μέλη, ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. εγκρινόμενη από τη Γ.Σ.

6.5.- Μέλη της Εταιρείας μπορούν να διαγραφούν με αίτησή τους, χωρίς να δικαιούνται οποιαδήποτε διεκδίκηση.

6.6.- Τα Μέλη της Εταιρείας δικαιούνται να έχουν πρόσβαση στα αστρονομικά και άλλα όργανα, σύμφωνα με εσωτερικό κανονισμό της.

 

Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η

Άρθρο 7

Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.), που το αποτελούν επτά (7) Μέλη εκλεγόμενα ανά 2ετία από τη Γ.Σ.

7.1.- Το Δ.Σ. διαχειρίζεται την περιουσία της Εταιρείας, έχει την αρμοδιότητα για κάθε άλλο θέμα, που δεν ρυθμίζεται από το καταστατικό αυτό και εκπροσωπεί την Εταιρεία σε κάθε δικαστική, πολιτική ή άλλη αρχή.

7.2.- Όταν παραιτείται, για οποιονδήποτε λόγο, ένα μέλος του, τότε αυτό αναπληρώνεται, αμέσως, από το κατά σειράν επιλαχόν, κατά τις αρχαιρεσίες.

7.3.- Οι συνεδριάσεις του Δ.Σ. βρίσκονται σε απαρτία εάν βρίσκονται σ’ αυτές 4 Μέλη, εκ των οποίων δύο είναι ο Πρόεδρος ή Αντιπρόεδρος και ο Γραμματέας ή ο Αναπληρωτής του. Οι αποφάσεις του λαμβάνονται κατά πλειοψηφία με φανερή ψηφοφορία. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

7.4.- Μέλος του Δ.Σ. μπορεί να εκπέσει του αξιώματός του, ύστερα από απόφαση της Γ.Σ., που θα συγκληθεί γι’ αυτό το λόγο, σε περίπτωση δικαστικής απαγόρευσης ή καταδίκης ή συνδρομής άλλου νομικού λόγου, που αναφέρεται στο άρθρο 13.

7.5.- Το Δ.Σ. με πράξη του μπορεί να αναθέτει ειδικές εντολές σε Μέλη του για τη διεκπεραίωση ειδικών υπηρεσιών και προγραμμάτων ή να καταρτίζει για το σκοπό αυτό ανάλογες επιτροπές. Οι επιτροπές αυτές συγκροτούνται σε σώμα και εκλέγουν Πρόεδρο και Γραμματέα, χρησιμοποιώντας ιδιαίτερο βιβλίο πρακτικών. Παραδίδουν δε στο Δ.Σ. το έργο που τους ανατέθηκε μέσα στην ορισθείσα προθεσμία.

7.6.- Το Δ.Σ. συγκροτείται σε σώμα μέσα σε 10 ημέρες από την ανακήρυξή του, εκ μέρους της Εφορευτικής Επιτροπής και ύστερα από πρόσκληση του Μέλους που πλειοψήφησε. Η συγκρότησή του γίνεται με μυστική ψηφοφορία μεταξύ των Μελών του. Αποτελείται δε από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γραμματέα, τον Ταμία, την Αναπληρωτή Γραμματέα, τον Υπεύθυνο Δημοσίων Σχέσεων και τον Υπεύθυνο Υλικού.

7.7.- Το Δ.Σ. συνέρχεται τακτικά μεν 5 φορές το χρόνο, έκτακτα δε, όταν ο πρόεδρος το κρίνει ή όταν αυτό ζητηθεί εγγράφως από τέσσερα Μέλη του, τα οποία πρέπει να αναγράφουν και το λόγο της σύγκλησης. Στη δεύτερη αυτή περίπτωση το Δ.Σ. συνεδριάζει μέσα σε 10 ημέρες.

7.8.- Μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις συνεχείς συνεδριάσεις αυτού, χάνει το αξίωμά του και καλείται να λάβει τη θέση του, το αναπληρωματικό Μέλος. Στην περίπτωση αυτή, όπως και σε κάθε αποχώρηση Μέλους του Δ.Σ., γίνεται από την αρχή ανασύνθεσή του.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ.

Άρθρο 8

Τα επί μέρους καθήκοντα των Μελών του Δ.Σ. είναι:

8.1.- Ο Πρόεδρος συγκαλεί το Δ.Σ., προεδρεύει αυτού, υπογράφει τα έγγραφα της Εταιρείας και εκπροσωπεί το Δ.Σ. ενώπιον των Δικαστικών, των Δημοσίων και των Δημοτικών αρχών, εκτός εάν το Δ.Σ., με ειδική πράξη του αναθέτει σε άλλο Μέλος του Δ.Σ. την εκπροσώπηση αυτή. Όταν ο Πρόεδρος είναι απών ή κωλυόμενος, αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο.

8.2.- Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο, όταν αυτός είναι απών ή κωλύεται και έχει την επιμέλεια του αρχείου της Εταιρείας.

8.3.- Ο Γραμματέας κρατάει τα πρακτικά του Δ.Σ., καθώς και τα υπηρεσιακά βιβλία της Εταιρείας και υπογράφει με τον Πρόεδρο τα έγγραφα αυτής.

8.4.- Ο Ταμίας διαχειρίζεται τα οικονομικά της Εταιρείας, καταγράφοντας, αυτά στο βιβλίο εσόδων και εξόδων αυτής. Όταν τα διαχειριζόμενα ποσά είναι μεγαλύτερα από το 50πλάσιο της συνδρομής ενός μέλος, τότε εγκρίνονται από το Δ.Σ.

8.5.- Ο Υπεύθυνος των Δημοσίων Σχέσεων, προβαίνει στις αναγκαίες διατυπώσεις για τις εκδηλώσεις, τις εμφανίσεις, τις εκδρομές, τις παρατηρήσεις άστρων κ.ά.

8.6.- Ο Αναπληρωτής Γραμματέας, αναπληρώνει τον Γραμματέα, όταν αυτός είναι απών ή κωλυόμενος και τον βοηθάει στο έργο του.

8.7.- Ο υπεύθυνος υλικού διαχειρίζεται την κινητή και ακίνητη περιουσία της Εταιρείας (όργανα, μηχανήματα, βιβλία κ.λπ.) σύμφωνα με τις αποφάσεις του Δ.Σ., τα συντηρεί και φροντίζει για την καλή διακίνησή τους.

Η ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Άρθρο 9

Ο Έλεγχος και η εποπτεία του Δ.Σ. ενεργείται από 3μελή Εξελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.), που εκλέγεται στις αρχαιρεσίες για 2ετή θητεία.

9.1.- Η Ε.Ε. αποτελείται από τον Πρόεδρο, το Γραμματέα και το Μέλος. Η συγκρότησή της σε σώμα γίνεται με μυστική ψηφοφορία, αμέσως μετά τη συγκρότηση σε σώμα του Δ.Σ.

9.2.- Η Ε.Ε. έχει ειδικό βιβλίο πράξεων, στο οποίο καταχωρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεών της. Βρίσκεται δε σε απαρτία όταν παρίστανται δύο από τα Μέλη της, εκ των οποίων το ένα να είναι ο Πρόεδρος.

9.3.- Η Ε.Ε. συνεδριάζει τακτικά μια φορά το χρόνο και έκτακτα όταν παρουσιάζεται ανάγκη. Κατά τις συνεδριάσεις της ελέγχει τα βιβλία της Εταιρείας, την οικονομική διαχείρισή της και γενικά τις δραστηριότητές της. Τα αποτελέσματα του ελέγχου τα αναγράφει στο βιβλίο Πράξεών της και ο Πρόεδρος τα διαβάζει στην απολογιστική Γ.Σ. της Εταιρείας.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 10

Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) των Μελών αποτελεί το ανώτατο όργανο της Εταιρείας.

10.1.- Η Γ.Σ. συγκαλείται όταν το Δ.Σ. αποφασίσει τακτικά μεν μια φορά το χρόνο, κατά τον μήνα Νοέμβριο ή Δεκέμβριο, εκτάκτως δε όταν το κρίνει απαραίτητο ή όταν συντρέχει κάποιος νόμιμος λόγος.

10.2.- Το Δ.Σ. καθορίζει την ημερήσια διάταξη της Γ.Σ., την οποία και κοινοποιεί στα Μέλη, τουλάχιστον 10 ημέρες πρωτύτερα μαζί με τη σχετική πρόσκληση.

10.3.- Η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα πάνω από τα μισά Μέλη. Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η Γ.Σ. επαναλαμβάνεται μετά από μια εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης. Η νέα αυτή Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία με οσαδήποτε παρόντα Μέλη.

10.4.- Τη Γ.Σ. διευθύνει ο Πρόεδρός της, βοηθούμενος από τον Γραμματέα αυτής, οι οποίοι εκλέγονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων Μελών και με ανάταση του χεριού.

10.5.- Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. αμέσως μετά την έναρξη των διαδικασιών της, διαβάζει την ημερήσια διάταξη, που κατήρτισε το Δ.Σ., προκειμένου να εγκριθεί αυτή ή να τροποποιηθεί. Η τελική έγκριση γίνεται με απόλυτη πλειοψηφία και με ανάταση του χεριού. Μετά δε την έγκριση της ημερήσιας διάταξης απαγορεύεται να τροποποιηθεί αυτή.

10.6.- Κατά τη Γ.Σ.

α) Γίνεται απολογισμός του απερχομένου Δ.Σ., τόσο των πεπραγμένων, όσο και ο οικονομικός απολογισμός.

β) Διαβάζεται η έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής.

γ) Εγκρίνονται ή όχι τα πεπραγμένα του απερχομένου Δ.Σ. κατά απόλυτη πλειοψηφία, με ανάταση του χεριού.

δ) Διαβάζεται και εγκρίνεται ο προϋπολογισμός του επόμενου έτους.

ε) Κάθε δεύτερο χρόνο γίνονται αρχαιρεσίες και εκλέγονται νέα όργανα διοίκησης (Δ.Σ. και Ε.Ε.).

10.7.- Τα πρακτικά της Γ.Σ. καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από το προεδρείο.

10.8.- Η έκτακτη Γ.Σ. συγκαλείται και όταν το ζητήσει εγγράφως το ¼ των τακτικών Μελών, εφόσον στη σχετική αίτηση αναγράφεται και ο λόγος, για τον οποίο ζητείται η σύγκληση. Τότε το Δ.Σ. υποχρεώνεται να τη συγκαλέσει μέσα σε 20 ημέρες από την ημέρα που κατατέθηκε η σχετική αίτηση.

10.9.- Από τη Γ.Σ. εκλέγεται 3μελής Εφορευτική Επιτροπή προκειμένου να διενεργήσει τις αρχαιρεσίες της Εταιρείας, ανά διετία ή όταν παραιτείται το Δ.Σ.

10.10.- Η Γ.Σ. αποφασίζει για όλα τα μείζονα σημασίας θέματα, τα οποία δεν προβλέπονται από το καταστατικό αυτό και δεν είναι της αρμοδιότητας του Δ.Σ.

Α Ρ Χ Α Ι Ρ Ε Σ Ι Ε Σ

Άρθρο 11

Η 3μελής Εφορευτική Επιτροπή, που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, διενεργεί αρχαιρεσίες μέσα σε 40 ημέρες από την ημέρα της λήψης της απόφασης του Δ.Σ. γιά την σύγκλησή της, ώστε να προλάβουν να φθάσουν με το ταχυδρομείο και τα ψηφοδέλτια των μακράν ευρισκομένων Μελών.

11.1.- Υποψηφιότητα για το Δ.Σ. και την Ε.Ε. υποβάλλονται εγγράφως, στην Εφορευτική Επιτροπή την ημέρα της Γ.Σ. Μέλος, το οποίο απουσιάζει από τη Γ.Σ. μπορεί να θέσει υποψηφιότητα με επιστολή.

11.2.- Μέσα σε 3 (τρεις) ημέρες από την εκλογή της, η Εφορευτική Επιτροπή συντάσσει ενιαίο ψηφοδέλτιο, κατά αλφαβητική σειρά και το αποστέλλει μαζί με σφραγισμένο φάκελο, ταχυδρομικώς ή με άλλον τρόπο σε όλα τα Μέλη, με τη βοήθεια του απερχομένου Δ.Σ.

11.3.- Κάθε τακτικό Μέλος θέτει 7 (εφτά) το πολύ σταυρούς στους υποψηφίους για το Δ.Σ. και 3 (τρεις) το πολύ σταυρούς για την Ε.Ε. Ύστερα διπλώνει το ψηφοδέλτιο και το θέτει μέσα στον αδιαφανή φάκελο.

11.4.- Το φάκελο με το ψηφοδέλτιο τον προσκομίζει αυτοπροσώπως ή τον στέλνει ταχυδρομικά στα Γραφεία της Εταιρείας με την ένδειξη: «Για την Εφορευτική Επιτροπή των εκλογών».

11.5.- Η Εφορευτική Επιτροπή από τις 4 μ.μ. έως τις 8 μ.μ. της ημέρας των εκλογών παραλαμβάνει τα ψηφοδέλτια και τα τοποθετεί μέσα στην ψηφοδόχο.

11.6.- Μετά το τέλος της ψηφοφορίας αποσφραγίζει τους φακέλους και κάνει τη διαλογή των ψήφων. Ύστερα συντάσσει σχετικό πρακτικό, στο οποίο, εκτός των άλλων, καταγράφει όλους τους υποψηφίους κατά σειρά ψήφων και με βάση αυτούς ανακηρύσσει τα 7 πρώτα Μέλη του νέου Δ.Σ. και τα 3 της νέας Ε.Ε.

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Τ Α

Άρθρο 12

Παραρτήματα της Εταιρείας Αστρονομίας και Διαστήματος, μπορούν να ιδρύονται σε διάφορες πόλεις, ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. και έγκριση της πρώτης Γ.Σ., εφόσον σε κάθε μια από αυτές υπάρχουν 5 Μέλη που υποβάλλουν σχετική αίτηση.

12.1.- Τα Παραρτήματα διοικούνται από τριμελή Επιτροπή (πρόεδρο, γραμματέα και ταμία), η οποία διορίζεται από το Δ.Σ. Οι διοικήσεις των Παραρτημάτων αναπτύσσουν δραστηριότητες, σύμφωνα με τους σκοπούς της Εταιρείας, αναφέρονται δε και έλεγχοί τους από το Δ.Σ. αυτής.

12.2.- Στα Παραρτήματα μπορεί να αναθέτει το Δ.Σ. διάφορους τομείς εργασίας, καθώς και να δέχεται από αυτά εισηγήσεις για παρόμοια θέματα.

12.3.- Τα Πρακτικά των Παραρτημάτων ελέγχονται από το Δ.Σ. της Εταιρείας, ώστε να είναι σύννομα με τις διατάξεις του καταστατικού, ιδιαίτερα εκείνα που αφορούν οικονομικά θέματα.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 13

Τα Μέλη της Εταιρείας οφείλουν να διαφυλάττουν την ενότητα και σύμπνοια μεταξύ τους.

Η Εταιρεία είναι πέρα και έξω από κομματικές και επαγγελματικές επιδιώξεις.

Μέλη της, που δεν τηρούν τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, είναι δυνατόν να στερηθούν του δικαιώματος να εκλέγουν και να εκλέγονται, ύστερα από πρόταση του 1/10 των παρόντων Μελών της Γ.Σ. και αποφάσεως αυτής κατά πλειοψηφία.

Άρθρο 14

Τα Μέλη που έχουν αξιώματα, προσφέρουν τις διάφορες υπηρεσίες χωρίς αμοιβή.

Άρθρο 15

Τα ιδρυτικά Μέλη της Εταιρείας, τα οποία υπογράφουν το Καταστατικό αυτό χαρακτηρίζονται αμέσως ως τακτικά Μέλη της.

Άρθρο 16 : Διάλυση της εταιρείας & τύχη της περιουσίας της 

16.1.- Διάλυση της Εταιρείας αποφασίζεται κατόπιν ψηφοφορίας, στην οποία λαμβάνουν μέρος τουλάχιστον τα 4/5 των εγγεγραμμένων Μελών, με απαιτούμενη πλειοψηφία των 4/5 του συνόλου των ψηφοδελτίων.

16.2.- Όταν διαλύεται η Εταιρεία, η περιουσία της και το χρηματικό υπόλοιπο περιέρχονται στο παλιότερο σχολείο Μέσης Εκπαίδευσης Βόλου, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για την αστρονομική εκπαίδευση των μαθητών ή ό,τι αποφασίσει η τελική Γ.Σ.

16.3.- Σε περίπτωση διάλυσης απαγορεύεται ρητά η διανομή της περιουσίας της εταιρείας ή τυχόν χρηματικού υπολοίπου στα μέλη της εταιρείας. Η  απαγόρευση αυτή δεν μπορεί να αρθεί με απόφαση του Δ.Σ., της Γ.Σ. (ακόμη και της τελικής) ούτε με τροποποίηση του καταστατικού.

Άρθρο 17

Μέχρι να εγκριθεί το καταστατικό αυτό, τη διοίκηση της Εταιρείας ασκεί 5/μελής Διοικούσα Επιτροπή, η οποία εκλέγεται από την Καταστατική Γ.Σ.

17.1.- Η προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή συγκαλεί την πρώτη Γ.Σ. της Εταιρείας, κατά την οποία διενεργούνται οι αρχαιρεσίες σύμφωνα με τα παραπάνω.

Άρθρο 18

Απαγορεύεται κάθε τροποποίηση του καταστατικού:

α) Επί των άρθρων 1, 2, 13 και 18.

β) Επιτρέπεται τροποποίηση του καταστατικού με στόχο:

Ι.- Τη διεύρυνση των σκοπών της Εταιρείας στα πλαίσια των επιστημών της αστρονομίας και του Διαστήματος.

ΙΙ.- Την πληρέστερη οργάνωση και διεκπεραίωση των επιδιώξεών της.

ΙΙΙ.- Η τροποποίηση του καταστατικού προτείνεται στη Γ.Σ. από το 1/10 των εγγεγραμμένων Μελών και γίνεται ύστερα από απόφασή της. Τροποποίηση μπορεί να γίνει μόνο μετά παρέλευση 4ων ετών από την εκλογή του πρώτου Δ.Σ. είτε από την προηγούμενη τροποποίηση.

Άρθρο 19

Το καταστατικό αυτό, αποτελούμενο από 19 άρθρα, αφού διαβάστηκε κατ’ άρθρο και εγκρίθηκε, υπογράφεται από τα ιδρυτικά Μέλη.

Βόλος, 6η Μαρτίου 2016

Για την Εκτ. Γενική Συνέλευση

Ο Πρόεδρος της εκτ. Γ.Σ.                                             Ο  Γραμματέας της εκτ. Γ.Σ.

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ                                                   ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΖΑΓΑΚΟΣ