ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗΣ ΑΣΤΡΟΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ

«Έλληνας Ερασιτέχνης Αστρονόμος της χρονιάς» 

Άρθρο 1ο

ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ

Από την Εταιρεία Αστρονομίας και Διαστήματος, που έχει την έδρα της στο Βόλο, με βάση την 7/11.9.2017 Πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου της καθιερώνεται από το έτος 2017 ο θεσμός του

«Έλληνα Ερασιτέχνη Αστρονόμου της χρονιάς»

Άρθρο 2ο

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του νέου αυτού θεσμού είναι η βράβευση ετησίως του κορυφαίου Έλληνα Ερασιτέχνη Αστρονόμου, ο οποίος καταξιώθηκε από τις εργασίες, τις οποίες έκανε, από την δράση, την οποία είχε και από τις δημιουργικές πρωτοβουλίες τις οποίες πήρε στον χώρο της ερασιτεχνικής αστρονομίας αποκλειστικά, κυρίως κατά τη διάρκεια του προηγουμένου έτους ή και παρελθόντων ετών, ώστε να προαγάγει την Ερασιτεχνική Αστρονομία στην περιοχή του και στην Ελλάδα, γενικότερα, και παράλληλα να αποτελέσει ένα ωραίο παράδειγμα προς μίμηση για τους Έλληνες Ερασιτέχνες Αστρονόμους.

Άρθρο 3ο

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

Για την υλοποίηση του ως άνω σκοπού, δημιουργείται τριμελής Επιτροπή, η οποία αποτελείται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. της Εταιρείας Αστρονομίας και Διαστήματος, τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του Σωματείου, που έχει αναλάβει το Πανελλήνιο Συνέδριο Ερασιτεχνών Αστρονόμων της χρονιάς βράβευσης ή της επόμενης χρονιάς και έναν αναγνωρισμένο επαγγελματία αστρονόμο, είτε από την τριτοβάθμια εκπαίδευση, είτε από κάποιο ερευνητικό κέντρο, ο οποίος μπορεί να είναι εν ενεργεία ή ομότιμος ή απλώς συνταξιούχος.

Το Μέλος της Επιτροπής που ανήκει στο Δ.Σ. του Σωματείου επιλέγεται από το ίδιο το σωματείο.Ο επαγγελματίας αστρονόμος επιλέγεται από την Εταιρεία Αστρονομίας και Διαστήματος.

Άρθρο 4ο

ΘΗΤΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Η θητεία της Επιτροπής ορίζεται ως 2ετής, επειδή το μέλος του Δ.Σ. του Σωματείου, που
έχει αναλάβει το Συνέδριο, θα πρέπει να αλλάξει στα 2 χρόνια, αφού το εκάστοτε Πανελλήνιο Αστροσυνέδριο οργανώνεται κάθε δύο χρόνια. Εάν κατά τη διάρκεια της διετίας, εκπέσουν τα Μέλη των Δ.Σ. λόγω εκλογών κ.λπ. ορίζονται από τα αντίστοιχα Σωματεία νέα Μέλη στην τριμελή Επιτροπή.

Άρθρο 5ο

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Στην Επιτροπή υποβάλλονται προτάσεις αποκλειστικά εκ μέρους των Σωματείων Ερασιτεχνών Αστρονόμων της Ελλάδος ή ομάδας 5 τουλάχιστον Μελών από αυτά. Ως ομάδα νοείται η σύσταση Μελών από δύο ή περισσότερα Σωματεία, τα οποία (Μέλη) να έχουν λάβει εξουσιοδότηση από τα Σωματεία τους. Σε αυτή την περίπτωση το αντίστοιχο Σωματείο δεν μπορεί να υποβάλει άλλη δική του πρόταση.

Άρθρο 6ο

ΠΛΗΘΟΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Από κάθε Σωματείο ή ομάδα Μελών επιτρέπεται η υποβολή μίας (1) και μόνο τεκμηριωμένης πρότασης. Σε περίπτωση που κάποιο Σωματείο συμμετέχει στην πρόταση της Ομάδας Μελών δεν έχει δικαίωμα υποβολής και δεύτερης ξεχωριστής πρότασης.

Άρθρο 7ο

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ – ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Οι προτάσεις υποβάλλεται κατά το 1ο τρίμηνο εκάστου έτους, πρέπει να είναι καταγραμμένες περιφραστικά, να είναι σύντομες (το πολύ έως 500 λέξεις), να είναι τεκμηριωμένες και να περιγράφουν το αστρονομικό και μόνον έργο του συγκεκριμένου υποψηφίου.

Άρθρο 8ο

ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

Ο υποψήφιος για τη βράβευση μπορεί να είναι κάτοικος της Ελλάδας ή του εξωτερικού αρκεί να είναι Έλληνας υπήκοος. Σε περίπτωση που υποψήφιος έχει ανακηρυχθεί στο παρελθόν ως «Έλληνας Ερασιτέχνης Αστρονόμος της χρονιάς» δεν επιτρέπεται να προτείνεται εκ νέου η υποψηφιότητά του.

Άρθρο 9ο

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Το μήνα Απρίλιο εκάστου έτους συνεδριάζει η τριμελής Επιτροπή, εξετάζει όλες τις προτάσεις και ομόφωνα επιλέγει εκείνον που έχει τα περισσότερα προσόντα για να αναδειχθεί ως «Έλληνας Ερασιτέχνης Αστρονόμος της χρονιάς» του προηγουμένου έτους.

Άρθρο 10ο

ΤΟ ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Μετά τη συνεδρίασή της η Επιτροπή αναγράφει το σκεπτικό της απόφασης, το οποίο περιλαμβάνει του λόγους για τους οποίους επέλεξε τον συγκεκριμένο Ερασιτέχνη Αστρονόμο για τη βράβευση και τα προσόντα τα οποία διαθέτει. Υποβάλλει δε το σκεπτικό αυτό στο Δ.Σ. της Εταιρείας Αστρονομίας και Διαστήματος.

Άρθρο 11ο

ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

Η τιμητική εκδήλωση της απονομής του βραβείου στο πρόσωπο που επιλέχτηκε, πραγματοποιείται στον Βόλο κατά την ημέρα της «Γιορτής Αστρονομίας», που καθιερώθηκε από την Εταιρεία να γίνεται το πρώτο ή δεύτερο Σάββατο του Ιουλίου κάθε έτους, οπότε τελειώνει το Θερινό Σχολείο Αστρονομίας και απονέμονται τα βραβεία των Πανελληνίων Μαθητικών Διαγωνισμών Αστρονομίας και χορηγούνται τα απολυτήρια της τριετούς Σχολής Αστρονομίας εξ αποστάσεως.

Άρθρο 12ο

ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ

Τα έξοδα μετακίνησης, διαμονής και φιλοξενίας του βραβευόμενου βαρύνουν αποκλειστικά την διοργανώτρια Εταιρεία, δηλ. την Εταιρεία Αστρονομίας και Διαστήματος.

Άρθρο 13ο

ΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ

Το βραβείο για τον «Ερασιτέχνη Αστρονόμο της χρονιάς» περιλαμβάνει: 1) Μια πλακέτα σε κασετίνα, που αναγράφει το ονοματεπώνυμο του βραβευόμενου, και την κύρια τεκμηρίωση του έργου του και 2) Ένα δίπλωμα όπου αναγράφεται, εκτός από τα παραπάνω και το περιληπτικό σκεπτικό της βράβευσης.

Άρθρο 14ο

ΘΕΜΑΤΑ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ

Για κάθε θέμα που δεν προβλέπεται από τον παρόντα ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ, ή που ανακύπτει κατά τη διαδικασία της προκήρυξης του βραβείου, ή ακόμη όταν κάποιες συνθήκες δεν επιτρέπουν την τήρηση ακριβώς των άρθρων του, αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Αστρονομίας και Διαστήματος.

Άρθρο 15ο

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Η ακριβής τήρηση του κανονισμού αυτού και η εφαρμογή του επαφίεται στην ευσυνειδησία, τη φιλοτιμία και την καλή θέληση όλων των σωματείων Ερασιτεχνών Αστρονόμων της Ελλάδας και ιδιαίτερα της Εταιρείας Αστρονομίας και Διαστήματος, που έχει την κύρια ευθύνη της πρωτοβουλίας αυτής.

Βόλος, 11η Σεπτεμβρίου 2017

Το Διοικητικό Συμβούλιο