3 Σεπτεμβρίου 240πχ : Παρατηρείται η απόκρυψη του ε – Καρκίνου από τον πλανήτη Δία, στην πόλη της Αλεξάνδρειας.

solar-systemΠαρατηρείται η απόκρυψη του ε – Καρκίνου από τον πλανήτη Δία, στην πόλη της Αλεξάνδρειας.
Ο Hind στο βιβλίο του Solar System αναφέρει τα εξής πολύ ενδιαφέροντα για το αστρονομικό αυτό γεγονός: «Η αρχαιοτάτη εξ όσων μέχρι τούδε γνωρίζομεν παρατήρησις (θέσεως) του Διός είναι η αναφερομένη υπό του Πτολεμαίου εις το βιβλ. Χ, κεφ. ΙΙΙ της Αλμαγέστης και η θεωρουμένη υπ’ αυτού εκτός πάσης αμφιβολίας. Η παρατήρησις αύτη χρονολογείται ότι έγινε κατά το 83ον έτος μετά τον θάνατον του Μεγάλου Αλεξάνδρου κατά την πρωίαν της 18ης του Αιγυπτιακού μηνός Epiphi, οπότε ο πλανήτης εκάλυψε τον αστέρα, όστις σήμερον είναι γνωστός ως ε – Καρκίνου. Η παρατήρησις αύτη εξετελέσθη περί τας 18ώ. της 3ης Σεπτεμβρίου του 240 π.Χ. επί του μεσημβρινού της Αλεξανδρείας».